Placówki

Programy wychowawcze Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Tęcza”, „Familia”, „Pegaz”, „Na Jurze” i „Pełna Chata” mają charakter edukacyjno – terapeutyczny, ich specyfiką są zaplanowane i realizowane kierunki oddziaływań sprzyjające rozwojowi osobistemu wychowanków oraz korekcji:

 • edukacja szkolna i rozwój zainteresowań,
 • indywidualna praca psychokorekcyjna,
 • decyzje zawodowe, plany życiowe,
 • nauka umiejętności praktycznych – gotowanie, pranie, obsługa sprzętu agd, savoir-vivre, prace remontowe i porządkowe, majsterkowanie,
 • przygotowanie do życia w rodzinie,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • praca z rodziną naturalną.

Realizowane programy służą pracy korekcyjnej i kładą nacisk na:

 • zajęcia z zakresu przygotowania do życia w rodzinie;
 • zajęcia indywidualne i grupowe – programy profilaktyczne;
 • poradnictwo zawodowe – we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • aktywizację zawodową, doradztwo zawodowe;
 • poradnictwo młodzieżowe i rodzinne;
 • profilaktykę problemową;
 • profilaktykę zdrowotną;
 • arteterapię (kontakt ze sztuką – kino, teatr, zajęcia z zakresu arteterapii).

Spodziewanym efektem jest przygotowanie wychowanków do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, dostarczenie wiedzy i umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym i inne.

W pracy z rodzinami naturalnymi dominują wizyty domowe, poradnictwo, terapia relacji rodzinnych – indywidualna i grupowa w zależności od możliwości, praca socjalna.

Wśród programów profilaktycznych realizowanych w Ośrodku dominują programy autorskie – z uwagi na brak programów standardowych skierowanych do tej grupy odbiorców oraz zmodyfikowane programy standardowe: Drugi Elementarz, Trening ART, Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Bajkowe spotkania”, Program Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej Stowarzyszenia Proyecto Hombre Hiszpania „Między Nami” i inne.