Placówki

Programy wychowawcze Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Tęcza”, „Familia”, „Pegaz” oraz Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej mają charakter edukacyjno – terapeutyczny, ich specyfiką są zaplanowane i realizowane kierunki oddziaływań sprzyjające rozwojowi osobistemu wychowanków oraz korekcji:

edukacja szkolna i rozwój zainteresowań,
indywidualna praca psychokorekcyjna,
decyzje zawodowe, plany życiowe,
nauka umiejętności praktycznych – gotowanie, pranie, obsługa sprzętu agd, savoir-vivre, prace remontowe i porządkowe, majsterkowanie,
przygotowanie do życia w rodzinie,
profilaktyka zdrowotna,
praca z rodziną naturalną.

Realizowane programy służą pracy korekcyjnej i kładą nacisk na:

zajęcia z zakresu przygotowania do życia w rodzinie;
zajęcia indywidualne i grupowe – programy profilaktyczne;
poradnictwo zawodowe – we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
aktywizację zawodową, doradztwo zawodowe;
poradnictwo młodzieżowe i rodzinne;
profilaktykę problemową;
profilaktykę zdrowotną;
arteterapię (kontakt ze sztuką – kino, teatr, zajęcia z zakresu arteterapii).

Spodziewanym efektem jest przygotowanie wychowanków do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, dostarczenie wiedzy i umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym i inne.

W pracy z rodzinami naturalnymi dominują wizyty domowe, poradnictwo, terapia relacji rodzinnych – indywidualna i grupowa w zależności od możliwości, praca socjalna.

Wśród programów profilaktycznych realizowanych w Ośrodku dominują programy autorskie – z uwagi na brak programów standardowych skierowanych do tej grupy odbiorców oraz zmodyfikowane programy standardowe: Drugi Elementarz, Trening ART, Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Bajkowe spotkania”, Program Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej Stowarzyszenia Proyecto Hombre Hiszpania „Między Nami” i inne.