Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu, capowzawiercie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Brak podstawowych informacji o CAPOW w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone
  możliwości ich edycji.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.
W 2022 r. planujemy pełne dostosowanie strony capowzawiercie.pl do wymogów dostępności cyfrowej.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Nasza strona internetowa została przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami, wprowadzono możliwość:

 • zmiany wielkości czcionki
 • zmiany kontrastu
 • podkreślenia linków
 • poprawy widoczności czcionki
 • poruszania się przy użyciu klawisza TAB

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator Renata Rdest
E-mail: sekretariat@capowzawiercie.pl
Telefon: 32 67 219 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu
ul. Daszyńskiego 4
42 – 400 Zawiercie,
E-mail: sekretariat@capowzawiercie.pl
Telefon: 32 67 219 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu jest częściowo dostępne pod względem architektonicznym do potrzeb mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego. Obecnie trwa audyt dotyczący dostępności architektonicznej. Po jego zakończeniu informacje zostaną opublikowane na stronie.